diumenge, 15 de febrer de 2015

Estudis musicals superiors: preguntes i proposta de Xavier Sabaté
Preguntes a la consellera d’Ensenyament:

1 – Què pensa la Consellera de com s’estan impartint els ensenyaments musicals superiors a Catalunya ?

2 – Quin és el balanç de la subvenció que va atorgar el Departament d’Ensenyament al Conservatori Superior del Liceu pel període 2008-2012 ?

3 – Quin  és el coneixement que té la Consellera de com es va gastar la subvenció que va atorgar el Departament d’Ensenyament al Conservatori Superior del Liceu pel període 2008-2012?

4 – Coneix el Departament d’Ensenyament la situació econòmica de les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música a Catalunya ?

5 – creu la consellera que les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música a Catalunya mereixen el mateix tracte per part de l’administració de la Generalitat ?

6 – Quins suports presta el Govern de la Generalitat a les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música a Catalunya ?7 - té previst el Departament d'Ensenyament un sistema de beques adreçat als alumnes que cursen estudis superiors de música en el centres autoritzats i que operen a Catalunya?


8 – Quins recursos ha destinat el departament d’ensenyament als ensenyaments superiors musicals a Catalunya tant a l’ESMUC com al Taller de Músics i al Conservatori del Liceu des del 2010 i quins es destinaran finalment a l’exercici de 2015?

9 – quina ha estat l’evolució del preu de les matriculacions dels ensenyaments superiors musicals a Catalunya tant a l’ESMUC com al Taller de Músics i al Conservatori del Liceu des del 2010 i fins al 2015 ?

10-  Quantes persones han cursat ensenyaments superiors musicals a Catalunya tant a l’ESMUC com al Taller de Músics i al Conservatori del Liceu des del 2010 i fins al 2015 ?

11-  En quant han minvat les plantilles dels professionals dels ensenyaments superiors musicals a Catalunya tant a l’ESMUC com al Taller de Músics i al Conservatori del Liceu des del 2010  fins al 2015 ?

12-  En quant han minvat les persones alumes dels ensenyaments superiors musicals a Catalunya tant a l’ESMUC com al Taller de Músics i al Conservatori del Liceu des del 2010  fins al 2015 ?

13 - Pensa la consellera que seria convenient planificar els ensenyaments superiors musicals a Catalunya i establir unes matriculacions a preus raonables ?

14 – Creu la consellera que totes les persones dotades per a ensenyaments superiors musicals a Catalunya haurien de tenir possibilitats d’accedir-hi independentment de la seva condició econòmica ?

15 - - Coneix la Consellera en quant han minvat els salaris dels professionals/treballadors dels centres d'ensenyaments superiors de música en els darrers anys? Coneix les diferències en les retribucions salarials d'aquests treballadors si comparem els tres centres?


Preguntes al conseller d’Econommia


1 – Quina relació manté l’ICF amb les dues fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música a Catalunya ?

2- És equivalent la relació que manté l’ICF amb les dues fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música a Catalunya ?

3 – Quin és l’import dels crèdits atorgats per l’ICF a les dues fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música a Catalunya resten vius ? A quants anys de retorn es van concedir ? com s’estan tornant per part de les dues entitats ?

4 - l'ICF avala o és garant dels deutes totals que mantenen amb la banca privada les fundacions autoritzades a impartir estudis superiors de música ?Proposta de resolució referida als ensenyaments musicals superiors a Catalunya

Els ensenyaments musicals superiors no són aliens a la crisi econòmica, tant pel que fa a les dificultats econòmiques de les institucions que els imparteixen com per les dificultats de les persones que desitgen accedir a aquests ensenyaments donat que s’han encarit en gran proporció les matriculacions. Així mateix, els professionals tenen menys oportunitats, han minvat les plantilles dels centres així com el nivell retributiu  dels professionals.

La importància dels ensenyaments artístics i dels musicals en particular són fonamentals per completar la formació dels catalans d’avui i del demà: la creativitat, el treball en equip, les capacitats per fruir i entendre les obres a llarg de la història, la cultura que suposa són evidents.

Però al mateix temps és una forma d’integració social, de contribuir a evitar la segregació i la marginació.

A tot això hi tenen dret tots els ciutadans i ciutadanes perquè l’educació és un dret dels més reconeguts i primers. No s’entendria, doncs, que Catalunya continués fent passes enrere com les que s’han produït els darrers cinc anys de governs CiU-PP i CiU-ERC: hi ha menys alumnes, menys professors i més mal pagats i els centres , tant el públic  com les dues fundacions de caràcter privat disposen de menys recursos  de tot tipus.

Per tot això el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat:

1 – a elaborar en el termini de tres mesos un Pla d’Ensenyaments Musicals Superiors de Catalunya en col.laboració amb els agents implicats ( centres, representants dels professionals i de l’alumnat ) amb els següents criteris:
-         
-        La supervivència dels centres, amb mesures a curt, mig i llarg termini que han de comptar amb el lideratge i el suport del Govern de la Generalitat, tant econòmic com de negociació amb les entitats de crèdit privades i de l’ICF

-        Garantir l’accés a totes les persones que tinguin els coneixements suficients per cursar estudis superiors musicals i desitgin fer-ho

-        Preveure les plantilles que han de ser necessàries per garantir els cursos necessaris


Xavier Sabaté
diputat per Tarragona


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada